Photo: AAI Photo: AAI RQ-7A Список источников: RQ-7A Список источников: RQ-7 Shadow 200 UAV / AAI / Army 327 lbs 11.2’ Long 12.8’ Wide Ceiling: 15K’ Radius: 68... RQ-7 Shadow 200 UAV / AAI / Army 327 lbs 11.2’ Long 12.8’ Wide Ceiling: 15K’ Radius: 68... Photo: U.S. Army Photo: U.S. Army The RQ-7 Shadow 200 is the smallest of the Shadow family of unmanned aircraft systems developed by... The RQ-7 Shadow 200 is the smallest of the Shadow family of unmanned aircraft systems developed by... Разработчик: AAI Разработчик: AAI RQ-7A RQ-7A The Australian government will buy 18 RQ-7B Shadow 200 unmanned aerial vehicles and support systems... The Australian government will buy 18 RQ-7B Shadow 200 unmanned aerial vehicles and support systems... May 30 2014 AAI Corp. to Reduce Audio Signature of RQ-7B Shadow V2 UAV UAV Andrew Berry AAI... May 30, 2014 AAI Corp. to Reduce Audio Signature of RQ-7B Shadow V2 UAV UAV Andrew Berry AAI... RQ-7B无人机 (资料图)     AAI公司7月9日表示,美国陆军无人机系统项目管理办公室已经授予AAI公司一份价值3... RQ-7B无人机 (资料图)     AAI公司7月9日表示,美国陆军无人机系统项目管理办公室已经授予AAI公司一份价值3... disclaimer: image is for illustration purposes only AAI Corp. has been awarded a $206 million U.S.... disclaimer: image is for illustration purposes only AAI Corp. has been awarded a $206 million U.S.... FTAC12117P AAI CORP.-U.S.ARMY U.S.NAVY USMC RQ-7B SHADOW UAV available in 1/72nd 1/48th ... FTAC12117P AAI CORP.-U.S.ARMY, U.S.NAVY, USMC RQ-7B SHADOW UAV available in 1/72nd, 1/48th, ... RQ-7 in Iraq (click to view larger) Reports indicate that Iraq is operating ScanEagle UAVs to help... RQ-7 in Iraq (click to view larger) Reports indicate that Iraq is operating ScanEagle UAVs , to help... Taktyczne systemy bezzałogowe Textron Systems (AAI) Shadow 200 są przeznaczone do prowadzenia... Taktyczne systemy bezzałogowe Textron Systems (AAI) Shadow 200 są przeznaczone do prowadzenia... Shadow w. 56SBCT (click to view full) Oct 4/10: AAI Corp. in Hunt Valley MD received a $70.7... Shadow w. 56SBCT (click to view full) Oct 4/10: AAI Corp. in Hunt Valley, MD received a $70.7... SBC-46A : °í±ÞÀÇ ÀÚµ¿ Á¦¾î¿ë ½Ì±Û º¸µå ÄÄÇ»ÅÍ 1. ÁÖCPU : 8751-89C51- DS5000* ½Ã¸®Áî -... SBC-46A : °í±ÞÀÇ ÀÚµ¿ Á¦¾î¿ë ½Ì±Û º¸µå ÄÄÇ»ÅÍ 1. ÁÖCPU : 8751-89C51- DS5000* ½Ã¸®Áî -... May 19 2014 3D Printing Market for UAVs Expanding Insiders Say Drones Andrew Berry While 3D... May 19, 2014 3D Printing Market for UAVs Expanding, Insiders Say Drones Andrew Berry While 3D... Learn more. Our Projects Air helicopters jets ... Land tanks automobiles ... Sea Communications... Learn more. Our Projects Air helicopters, jets ... Land tanks, automobiles ... Sea Communications... AAI's Shadow 200 TUAV (pictured) system is the newest performer in the family of Shadow UAV systems.... AAI's Shadow 200 TUAV (pictured) system is the newest performer in the family of Shadow UAV systems.... Shadow 200 in Iraq (click to view full) Local US military surveillance/strike capabilities have been... Shadow 200 in Iraq (click to view full) Local US military surveillance/strike capabilities have been... Produced by: AAI Corp Produced by: AAI Corp Produced by: Northrop Produced by: Northrop 资料图:美军RQ-7B“影子”无人机 中新网 2月26日电... 资料图:美军RQ-7B“影子”无人机 中新网 2月26日电... Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy RQ-40Z : ÃÊÀü¼¾¼­°æº¸±â 1. »ç¿ëCPU : ATMEL 2051 2. »ç¿ëÀü¿ø : +9VDC ÀÌ»ó ¾Æ´äÅÍ 3. IO¼ö : 8°³ 4... RQ-40Z : ÃÊÀü¼¾¼­°æº¸±â 1. »ç¿ëCPU : ATMEL 2051 2. »ç¿ëÀü¿ø : +9VDC ÀÌ»ó ¾Æ´äÅÍ 3. IO¼ö : 8°³ 4... Áèòâû ìåæäó ëþäìè è íåæèòèåé î÷åíü çðåëèùíûå ñîáûòèÿ Áèòâû ìåæäó ëþäìè è íåæèòèåé î÷åíü çðåëèùíûå ñîáûòèÿ Photo: U.S. Navy Photo: U.S. Navy Êëàí ×åðíîé Áàøíè Êëàí ×åðíîé Áàøíè
Avancerad Sökning